Warning: include(/home/panhuijs/domains/panhuijsen.nl/private_html/2.0.0/desktop/components/cookies.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/panhuijs/domains/panhuijsen.nl/public_html/2.0.0/desktop/load.php on line 13

Warning: include(): Failed opening '/home/panhuijs/domains/panhuijsen.nl/private_html/2.0.0/desktop/components/cookies.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56/lib/php') in /home/panhuijs/domains/panhuijsen.nl/public_html/2.0.0/desktop/load.php on line 13

Strategie & Planning

1. Kwaliteitsbeleid
Om goed te functioneren in de markt en daardoor ook de continuïteit van de ondernemingen veilig te stellen, dient te worden geopereerd vanuit een visie die op kwaliteit gericht is.

Kwaliteit betekent: "Zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen!". Jezelf normen en afspraken opleggen waaraan kwaliteit kan worden gemeten en verbeterd. Kritisch zijn ten opzichte van het eigen functioneren, ten gunste van de interne, zowel als de externe klant. Het toetsen dat afspraken worden nagekomen door de gehele organisatie van hoog tot laag. Kwaliteit dient gedragen te worden door alle Panhuijsen medewerkers uit volle overtuiging en zij brengen dit naar buiten op een goede en passende wijze. De directe verantwoordelijke voor de kwaliteitszorg is de directie en die zal daarin het voortouw nemen. Panhuijsen is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001. De verbeteringen van het kwaliteits management systeem zijn gebaseerd op ISO 9001:2000

2. Verkoopbeleid

Het verkoopbeleid is erop gericht te bouwen aan partnership met onze afnemers en potentiële afnemers. Dit houdt in, dat wordt gestreefd naar een langdurige relatie met afnemers en leveranciers voor een breed assortiment verpakkingsmaterialen, en -machines. De klanten dienen optimaal voorzien te worden van goederen en service, met een voor Panhuijsen resultaatgerichte aanpak. Voor de inspanningen die Panhuijsen verricht, moet een gerede kans van slagen aanwezig zijn. Het in de markt profileren als een degelijk bedrijf met een goede kwaliteitsprijsverhouding. Het verkoopbeleid dient vertaald te worden in realisatie van de jaarlijks vast te stellen prognoses.

3. Inkoopbeleid
Ook leveranciers kunnen rekenen op partnership met Panhuijsen mits zij aan de kwaliteitseisen voldoen, zowel in kwaliteit van materialen als in kwaliteit van de diensten. Met name het strikt nakomen van levertijden door toeleveranciers is voor Panhuijsen als kwaliteitsleverancier belangrijk, zodat het 'just-in-time' principe telkens uitgedragen kan worden naar de klanten.

Uiteraard speelt ook de prijs een belangrijke rol maar ook de knowhow welke de leverancier kan overdragen is uiterst belangrijk. Het streven is erop gericht om leveranciers snel te betalen tegen vergoeding van een betalingskorting. Een leverancier moet in principe met Panhuijsen een relatie voor jaren willen opbouwen.

4. Logistiek beleid
De afdeling logistiek dient te zorgen voor een optimale inrichting en beheer van de magazijnen en de voorraden voor zowel de materialen als de machineonderdelen, alsmede beheer van de diverse goederenstromen binnen de onderneming. Deze activiteiten dienen vastgelegd te worden per product per locatie in de computer.

Binnenkomende goederen dienen volgens kwaliteitseisen van Panhuijsen gecheckt te worden. Panhuijsen streeft naar een snelle, correcte en klantvriendelijke distributie naar haar afnemers welke geschiedt deels door eigen vervoer en deels door derden.

5. Personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van Panhuijsen is er op gericht om competente medewerkers op de juiste plaats te hebben. Het streven is daarbij de werkzaamheden zodanig te verdelen dat er een gezonde werkdruk op elke functie rust. Werknemers dienen daarom ook flexibel inzetbaar te zijn en verder kijken dan het eigen bureau groot is; dat wil zeggen, afdeling overschrijdend denken en handelen.

Panhuijsen investeert in haar medewerkers door hen in de gelegenheid te stellen gerichte cursussen te volgen op hun specifieke vakgebied. Daarnaast is er periodiek een producttraining om de medewerkers vaardig te maken met het assortiment. Magazijnpersoneel krijgt de opleiding welke nodig zijn voor het besturen van de hulpapparatuur.

De verantwoordelijke afdelingshoofden dienen toe te zien op het welzijn van hun medewerkers en, indien noodzakelijk, voorstellen te doen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de mogelijkheden van de ondernemingen, conform de Arbo-wetgeving. Om deze intentie vaste vorm te geven, heeft de Panhuijsen Groep zich onder andere aangesloten bij een gecertificeerde Arbodienst.

Panhuijsen werkt nu enige tijd samen met een extern adviseur van BZCP personeelsmanagement. Deze adviseur ondersteunt en leidt Panhuijsen verder op in verschillende zaken op gebied van personeel. Denk hierbij aan het voeren van functioneringsgesprekken en conflictmanagement.

De Panhuijsen Groep stelt, mede op grond van de Arbo-wet, medewerkers in de gelegenheid om een Pago-onderzoek te ondergaan. Het doel van dit onderzoek is om de risico's van het werk voor de gezondheid zoveel mogelijk te beperken.

De directie tolereert binnen de onderneming geen enkele vorm van discriminatie of seksuele intimidatie en zal bij constatering van voornoemde zaken direct gepaste maatregelen nemen. Daarnaast verbiedt de directie het gebruik van alcoholische of drogerende middelen tijdens het werk. Gebruik van medicijnen, die op enigerlei wijze van invloed zijn op de arbeidsprestatie, dient vooraf gemeld te worden aan de directe afdelingsverantwoordelijke.

Periodiek zullen er beoordeling- en functioneringsgesprekken met de individuele medewerkers plaatsvinden om de prestatie en het welzijn van de medewerker te toetsen. In het personeelsbeleid van Panhuijsen staat het werken aan teambuilding centraal.

6. Sociaal Beleid
De arbeidsovereenkomst met de medewerker wordt gecompleteerd met een functie en taakomschrijving, een huishoudelijk en personeel reglement, een protocol ziekteverzuim om aan te geven waar de medewerker aan toe is.

Panhuijsen is aangesloten bij bedrijfsvereniging B25 waar geen CAO van toepassing is. Vanaf de leeftijd van 25 jaar worden de pensioenrechten opgebouwd voor elke medewerker bij het Pensioenfonds van de Nederlandse Groothandel. Het W.A.O. gat en ANW gat zijn collectief gedicht.

In de middagpauze wordt gezamenlijk de lunch gebruikt welke door het bedrijf wordt aangeboden binnen het kader van de fiscale mogelijkheden. Het bedrijf is dan een half uur gesloten.

De onderneming kent een personeelsvereniging welke regelmatig bijeenkomsten organiseert voor de goede onderlinge verstandhouding en communicatie.

7. Financieel beleid

Het financieel beleid van Panhuijsen is erop gericht om de beschikbare middelen dusdanig aan te wenden dat de continuïteit van de ondernemingen gewaarborgd is. In dit kader streven wij naar een optimale financiële verslaglegging door de administratie welke periodiek, zowel per week als per maand paraat is en duidelijk inzicht geeft in het reilen en zeilen van de onderneming. Het bedrijf kent geen beursnoteringen.

8. Automatiseringsbeleid
Panhuijsen Verpakking heeft een mainframe, met specifieke software, waarop de logistieke en financiële transacties binnen de onderneming worden verwerkt. Daarnaast hebben wij een PC netwerk waarin de diverse kantoorapplicaties draaien. Vervolgens kennen wij een on-line verbinding met de Nederlandse Credietverzekeringsmaatschappij en wordt het betalingsverkeer via Telebank gedaan. Het beleid is erop gericht om de automatiseringstrends, en -ontwikkelingen op de voet te volgen en daar waar interessant en nodig bij te sturen. De computer is duidelijk commercieel ondersteunend.

9. Promotiebeleid
Panhuijsen Verpakkingen kent een omvangrijk promotieprogramma om de firma te profileren in de directe omgeving zoals de stad en de streek. Daarnaast zijn vele van de activiteiten gericht op het verkrijgen van meer landelijke bekendheid. Het promotiebeleid omvat zowel naamsbekendheid van Panhuijsen Verpakkingen als productpromotie.

De promotie-uitingen kunnen velerlei zijn, zoals:
 • Een perfecte uitstraling van het gebouw en de omliggende terreinen. 
 • Een prachtige en grote showroom met uitstekende ontvangstmogelijkheden. 
 • Deelname aan landelijke en regionale beurzen zoals: Macropak, Grafivak, Logistica, Vilo, Itol en Empak almede Groothandel & Logistiek en diverse bedrijvencontactdagen.
 • Vracht- en bestelauto's geheel in stijl van het Panhuijsen logo. 
 • Medewerkers gekleed in bedrijfskleding met Panhuijsen logo. 
 • Regelmatig en periodiek terugkerende advertenties in vakbladen, dagbladen en Kamer van Koophandel krant. 
 • Een catalogus welke qua opmaak en uitvoering uniek is in de branche en welke ook geraadpleegd kan worden op onze website 
 • Mailings per post voor zowel product als naamreclame. 
 • Sponsoring van sportclubs. 
 • Advertenties in diverse bladen welke een ideëel doel ondersteunen.
 • Relatiegeschenken en artikelen voorzien van het bedrijfslogo. 
 • Training en motivatie van alle medewerkers welke gesteund door bovengenoemde activiteiten, Panhuijsen Verpakkingen te allen tijde positief uitdragen en vertegenwoordigen. 
 • De kosten voor promotionele activiteiten worden zorgvuldig besteed.

Waar wij voor staan

Panhuijsen luistert naar de klant. Speelt in op wat er leeft in de markt en de branche en is voortdurend in de weer om een zo hoog mogelijke kwaliteit en servicegraad te realiseren. Het leveren van verpakkingsmaterialen en -machines is uiteraard het uiteindelijke doel. Panhuijsen is zich echter bewust van het feit dat de klant meer wil dan leveringen alleen. Advisering op het brede terrein van verpakken is dan ook de toegevoegde waarde die Panhuijsen levert.
Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.
Showroom
Magazijn
Service